Som Formació online

Go Talent International: Expert en vendes internacionals

Inici

30

Maig

2022

Final

28

Novembre

2022

Hores

50

Gratis

Objectius del curs

Aquest programa està dissenyat per incrementar el coneixement i l’experiència de totes les persones que estan vinculades a les vendes internacionals i al comerç internacional.

• Incorpora experiències i coneixements que realment impacten en l’estratègia i la gestió dels departaments d’internacional.

• Concretament, el programa incrementa una visió transversal del departament, començant per la investigació i elecció dels mercats més adients, passant per l’operativa internacional necessària per fer aquestes vendes i acabant amb l’organització del departament, tant en l'àmbit de gestió com pel que fa a promoció comercial.

• Treballem per incrementar les habilitats directives en la negociació internacional.

• Go Talent International té com a finalitat, fer créixer als professionals que participen en el programa i els entrena en la presa de decisions.


Dirigit a

• Professionals d’empreses vinculats a les vendes internacionals.

• Tots aquells professionals de departaments que donen suport o estan relacionats en les vendes internacionals.

• Persones que estan cursant o en acabat de cursar estudis en comerç internacional (graus, màsters i formació professional que vulguin adquirir més coneixements i experiència).


Contingut

Programa

Mòdul 1. Investigació i selecció de mercats

A. Aspectes generals previs

• Com fer una diagnosi de la situació inicial de l’empresa. Anàlisi interna de l’empresa.

• Quin contingut necessari i imprescindible ha de tenir un estudi de mercat per a l’exportació.

• On podem cercar informació: Fonts d’informació públiques/privades i dades/informació de les que disposi l’empresa.

• Quines són les eines i tècniques més usuals en la investigació de mercats: enquestes; entrevistes; observació; focus group; mostra de camp; etc.

B. Preselecció de mercats potencials

• Criteris estadístics (importacions i exportacions per països).

• Criteris de selecció geogràfics. Proximitat, accessibilitat, comunicació, idioma, etc.

• Criteris econòmics.

• Criteris demogràfics: Creixement i distribució demogràfica, ocupació i atur, sistemes de salubritat i higiene.

• Criteris polític-legals: risc país, tendències fiscals, estabilitat del sistema públic, barreres aranzelàries, entre d'altres.

• Criteris d’evolució tecnològica: rapidesa en els avenços tecnològics, inversions tecnològiques del país, nivell de desenvolupament tecnològic, etc.

• Criteris culturals: estils de vida, gustos i preferència per productes i serveis, hàbits de consum, entre d'altres.

• Avaluació de les dades analitzades

• Construir la matriu de preselecció dels països/mercats potencials per a fer una primera aproximació.

C. Priorització del/s mercat/s potencial/s i selecció final

• Com fer una priorització dels mercats potencials preseleccionats mitjançant criteris operatius de mercat que l’empresa consideri més interessants d'acord amb el sector / mercat respectiu, p.ex.: volum de mercat, evolució de mercat, estructura de mercat, nombre de potencials clients, nombre de proveïdors, nombre de competidors, barreres d'entrada, entre d'altres.

• Construint la matriu de ponderació amb els criteris escollits i identificació del/s mercat/s prioritari/s. Conclusions finals.

D. Estratègia de penetració de producte/servei segons mercat

• Com identificar per a cada mercat escollit les oportunitats de creixement relacionant productes i mercats/país. Construcció de la Matriu d’Ansoff per a cada mercat/país.

 

Mòdul 2. Aspectes bàsics de comerç exterior i de contractació internacional per a export managers

A. Implicacions per a les empreses exportadores de les polítiques comercials dels diferents països, per definir l’estratègia exportadora

• Aprendre a identificar les barreres comercials a l’exportació.

• Quines són les modalitats i fórmules d’acords preferencials. Des dels acords de lliure comerç a les àrees d’integració duanera, comercial i econòmica.

• Els acords de lliure comerç de la UE.

• El Mercat Únic Europeu.

• Com podem dur a terme la classificació aranzelària de les mercaderies.

• Origen de les mercaderies: criteris d’origen preferencial i no preferencial.

• Valoració duanera de les mercaderies.

• Aranzel aplicable als mercats objectiu.

• Aspectes de fiscalitat: retencions a la font (país pagador) i Iva, amb especial atenció a les operacions intracomunitàries

• Barreres tècniques a l’exportació

B. Visió transversal de l’operativa de vendes internacionals

• Incoterms 2020, i la seva aplicació en comerç internacional

• Escandalls de costos i càlcul de preus.

• Transport, assegurances en les operacions internacionals

• Formes de pagament cobrament internacional.

C. Nocions bàsiques de contractació internacional

• Organització jurídica del comerç internacional.

• Contractes d’ús freqüents a la xarxa comercial: agència i distribució internacional, Joint venture i altres contractes de col·laboració comercial.

 

Mòdul 3. Canals de penetració als mercats exteriors. Xarxa de vendes

A. Formes de penetració als mercats exteriors

• La venda directa a clients i usuaris, sense intermediaris.

• Comercialització mitjançant agents i distribuïdors.

• La implantació a través de filials, siguin comercials i/o de producció.

• Altres formes de penetració com ara els acords de cooperació contractuals (Llicències, Franquícies, Piggyback, Consorcis d'exportació, Aliances estratègiques...).

• La comercialització a través de canals digitals:

– Mercats electrònics o Market Places (Amazon, eBay, Google Express, AliExpress, Alibaba, mercats especialitzats B2B, etc.).

– La comercialització a través d’un e-commerce propi

B. La cerca d’agents comercials, distribuïdors i altres partners/intermediaris comercials

• Com definir el perfil del partners/intermediaris comercials a cercar.

• Metodologia per identificar els partners/intermediaris comercials.

• Com dur a terme una cerca a distància.

• Com dur a terme una cerca sobre el terreny.

• Intercanvi de bones pràctiques i conclusions.

C. Selecció i contractació dels millors partners/intermediaris comercials

• Quines són les eines de selecció que tenim al nostre abast.

• Criteris fonamentals per a una selecció efectiva.

• Identificar i avaluar les expectatives mútues.

• Construint la matriu de classificació i priorització dels partners/intermediaris comercials

D. Gestionar, donar suport i controlar els partners/intermediaris comercials

• Presentació del pla d’acció: llançament, promoció, formació i comunicació.

• Intercanvi d’opinions del pla d’acció amb cada partner/intermediari comercial.

• Negociació de les xifres de negoci objectiu: semestral i/o anual.

• Control i seguiment dels resultats

 

Mòdul 4. Promoció Internacional

A. Accions i eines de promoció Internacional off-line

• Viatges i missions comercials. Directes/inverses.

• Participació i visita a fires.

• Canals d’influència: prescriptors, key opinion leaders, fòrums, xerrades monogràfiques especialitzades, organitzacions professionals/empresarials, actes i esdeveniments amb clients, etc.

• Publicitat en mitjans de comunicació i revistes especialitzades.

• Altres accions de promoció internacional segons sector i país.

B. Accions i eines de promoció Internacional on-line

• Missions Comercials on-line.

• Fires virtuals. Softwares comercials.

• Show rooms virtuals. Softwares comercials.

• Esdeveniments i xerrades monogràfiques especialitzades via xarxa.

C. Accions i eines de màrqueting digital

• Quins continguts ha de tenir una pàgina web multilingüe internacional.

• Blocs especialitzats. Què són i com construir-los de cara a promocionar-se a l’exterior.

• E-mailing. Aprendre a fer campanyes.

• Publicitat a Google i altres navegadors i plataformes. Quina és la metodologia?

• Xarxes socials (Social Selling). Quines xarxes són més apropiades?

Gestió de comunitats internacionals

 

Mòdul 5. Vendes Internacionals

A. Planificació de les vendes

• Com determinar les diferents àrees de venda per país (territoris, àrees, etc).

• Quotes de venda esperades per territori, àrea, etc.

• Assignació de territoris, àrees a persones/agents/distribuïdors.

• Target de clients a prospectar/visitar per territoris, àrees, etc.

• Determinació de les principals mètriques per a fer el seguiment oportú de tot lo anterior.

B. Seguiment de les vendes

• Com fer un dashboard de seguiment comercial.

• Seguiment de les principals mètriques per assegurar que s’estan complint els plans quant a nombre de visites realitzades, perfil del target de les visites, nivell de vendes esperat, control de despeses, etc.

• Seguiment de venedors propis, agents comercials, distribuïdors, etc. Metodologia.

• Eines de seguiment CRM i firmes comercials que hi ha al mercat.

• Organització i gestió del BackOffice (estructura, equip de persones, etc.).

C. Elaboració del pressupost anual de vendes

• Pressupost de vendes per territori/àrees.

• Pressupost per venedors/distribuïdors/agents, etc.

• Pressupost de vendes per país.

Pressupost global anual de vendes internacionals.

 

Mòdul 6. Elaboració i execució del Pla de Promoció Internacional

A. Elaboració i execució del pla de promoció internacional

• Com redactar el pla de promoció internacional.

• Identificar i concretar els projectes, accions, etc. a dur a terme per a la implementació del pla de promoció internacional.

• Mètodes de planificació i programació per a fer el seguiment dels diferents projectes i accions a dur a terme en el temps. P.e.: diagrama Gantt, ERP, PERT, etc.

• Elaboració del pressupost del pla de promoció internacional (Identificació de les diferents partides a pressupostar i quantificació econòmica de cada partida).

 

CALENDARI: Data Inici 23/05/2022, Data Final 28/11/2022

 

Mòdul 1. Investigació i selecció de mercats

Webinar - 1 30-05-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 2 08-06-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 3 13-06-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 4 20-06-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Mòdul 2. Aspectes bàsics de comerç exterior i de contractació internacional per a export managers

Webinar - 1 27-06-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 2 04-07-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 3 11-07-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 4 18-07-22 2,5 h 15:00 h a 17:3

Mòdul 3. Canals de penetració als mercats exteriors. xarxa de vendes

Webinar - 1 12-09-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 2 19-09-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 3 26-09-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 4 03-10-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Mòdul 4. Promoció Internacional Víctor de Francisco

Webinar - 1 10-10-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 2 17-10-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 3 24-10-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 4 31-10-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Mòdul 4. Vendes Xavier Guillaumet

Webinar - 1 07-11-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 2 14-11-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 3 21-11-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

Webinar - 4 28-11-22 2,5 h 15:00 h a 17:30

 

Entrega de diploma de participació:

Acreditar un mínim de coneixements del 60% amb la participació en les webinars.

El Pla de Promoció Internacional representa un 40% del diploma de participació, cal rebre una puntuació mínima d’un 5 sobre 10 perquè es tingui en compte la nota.

Cost d’empresa: 500 € ( inclou tutoria de l’alumne i mentoratge)


Perfil dels ponents

Remigi Palmés


Inici

30

Maig

2022

Final

28

Novembre

2022

Hores

50

Gratis
|

Tens algun dubte?

934 169 274

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 934 169 274

Email: consultesinternacional@cambrescat.org